Preskočiť na obsah

Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 1-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady