Preskočiť na obsah

Materská škola Vlnka

Kontakt:

Materská škola Vlnka
Mojzesovo 505
941 04 Mojzesovo
Tel. : 0948 110 518

e-mail: msmojzesovo@zoznam.sk

Realizácia predprimárneho vzdelávania sa uskutočňuje podľa osnov vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom HASTRMAN. Materská škola má dve triedy: trieda Žabiek – mladšie deti, trieda Rybiek – staršie deti. Počet detí k 2.9.2021 – 44. Materská škola zabezpečuje individuálny výchovno-vzdelávací proces pre jedno dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uskutočňuje ho Mgr. Viera Raganová, učiteľka MŠ, v domácom prostredí dieťaťa.

Zamestnanci:

Bc. Soňa Červená Jeseničová

Riaditeľka

msmojzesovo@zoznam.sk 0948 110 518

Mgr. Viera Raganová

Pedagogický zamestnanec

Bc. Hana Stuchlá

Pedagogický zamestnanec

Klaudia Hačková

Pedagogický zamestnanec

Lenka Podmanická

Školníčka

Ľubica Holková

Kuchárka

Členovia Rady školy:

Alexandra Duchoňová

Predsedníčka

Katarína Uhríková

Členka

Ing. Martin Jesenič

Člen

Lenka Podmanická

Členka

Bc. Hana Stuchlá

Členka

Členovia Rodičovského združenia:

Jana Opátová

Predsedníčka

Ing. Mária Števárová

Členka

Mgr. Jana Teplanová

Členka

Elena Turzová

Členka

Od roku 2020 má materská škola Občianske združenie s názvom: Priatelia MŠ Vlnka Mojzesovo s č.ú.: SK09000000005171163552, kde môže každý záujemca posielať svoje 2 percentá zo svojho platu. Za poskytnuté percentá za rok 2020, sme do MŠ zakúpili germicídne žiariče.

Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole je rozpracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole a je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – Vodníček Vševedko.

Dokumenty

Galéria