Preskočiť na obsah

Kultúrny dom Mojzesovo – stavebné úpravy

Zverejnené 22.8.2023.

Kategória

Cieľom projektu je zvýšenie kvality služieb spojených s organizáciou kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a kultúrnych služieb poskytovaných v kultúrnom dome v zmenených  podmienkach v súvislosti s pandémiou COVID – 19 a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrneho domu. Predmetom projektu je modernizácia a čiastočná rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu a jeho technické vybavenie a zabezpečenie kultúrneho domu vhodným materiálno – technickým vybavením, za účelom vytvorenia priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID – 19.

Stavebné úpravy sú orientované na zlepšenie priestorového a funkčného riešenia interiéru, zlepšenie technického/technologického vybavenia a zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Materiálno – technické vybavenie je orientované na zlepšenie úrovne hygienických štandardov a tvorí ho:

–  germicídny žiarič (2 ks)

– jedálenský stôl (40 ks) a konferenčná/jedálenská stolička  (160 ks)

 Projekt sa realizuje v kultúrnom dome v obci Mojzesovo . Realizáciou projektu sa podporí 1 kultúrny objekt .

Projekt svojim charakterom a zameraním prispeje ku skvalitneniu poskytovania miestnych základných služieb, t.j. služieb súvisiacich s organizáciou kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a kultúrnych služieb a tým k zvýšeniu atraktivity obce a kultúrneho domu a zlepšeniu života ľudí na vidieku. Skvalitnenie poskytovania miestnych základných služieb spočíva vo vytvorení priaznivejšieho (priestorovo a funkčne), bezpečnejšieho, nezávadnejšieho, hygienicky vhodnejšieho a zdravšieho prostredia v interiéri kultúrneho domu.

Tieto stavebné činnosti a ostatné aktivity prispejú k oživeniu obce a najmä k posilneniu odolnosti a udržateľnosti činnosti kultúrneho domu v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 vo forme zvýšenia kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome, zvýšenia úrovne skultúrnenia priestoru, zvýšenia úrovne pohodlia a bezpečnosti pre účastníkov kultúrno – spoločenských podujatí a kultúrno-osvetovej činnosti, zlepšenia úrovne hygienických štandardov v kultúrnom dome a celkového zvýšenia atraktivity interiéru kultúrneho domu. Obec sa predloženým projektom snaží dosiahnuť oživenie obce, udržanie činnosti a zvýšenie kvality služieb v kultúrnej inštitúcii a to zlepšením a skvalitnením stavu verejnej infraštruktúry. Docieli sa tým aj zníženie regionálnych disparít, zlepší sa celkový estetický vzhľad a dojem z obce a jej majetku, zvýši sa konkurencieschopnosť obce a projekt tiež pomôže k zaisteniu rovnomerného, všestranného a udržateľného rozvoja obce a jej základných funkcií. Projekt umožní realizáciu ďalších rozvojových aktivít v interiéri budovy kultúrneho domu. Po zrealizovaní projektu sa zvýši spokojnosť obyvateľov a návštevníkov obce (kultúrneho domu) s poskytovaním miestnych základných služieb.

Projekt v priebehu svojej realizácie, ani po ukončení realizácie aktivít projektu nebude generovať zisk.