Preskočiť na obsah

Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 7-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady