Preskočiť na obsah

Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady