Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1-2013 k VZN obce Mojzesovo číslo 5-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady